Regulamin

 1. Postanowienia ogólne
  1. Definicje terminów użytych w dalszej treści regulaminu:
   1. Usługodawca – Adam Blok prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Aire.pl Adam Blok. Siedziba firmy jak i adres do korespondencji: al. gen. Józefa Hallera 134/133, 80-416 Gdańsk. NIP: 9570950312, REGON: 220752356.
   2. Usługa - monitoring dostępności oraz czasu odpowiedzi wskazanej przez Użytkownika lokalizacji Usługi Sieciowej prowadzony przez Usługodawcę na warunkach niniejszego Regulaminu i zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na stronach internetowych Usługodawcy.
   3. Usługa Sieciowa - strona internetowa w sieci Internet dostępna po protokole http/https lub host w sieci Internet dostępny pod określoną nazwą hosta lub adresem IP.
   4. Użytkownik – podmiot, który korzysta z Usługi świadczonej przez Usługodawcę poprzez formularz rejestracyjny zamieszczonym na stronach Usługodawcy.
   5. Panel – strona internetowa dostępna pod adresem https://panel.ping.pl/ dla Użytkownika umożliwiająca zarządzanie Usługą. Dostęp do Panelu jest chroniony przed dostępem osobami nieupoważnionymi za pomocą kombinacji adresu email oraz hasła Użytkownika.
   6. Rejestracja – dobrowolne ujawnienie Usługodawcy danych osobowych poprzez formularz rejestracyjny zamieszczony na stronach Usługodawcy skutkujące założenia konta w serwisie internetowych Ping.pl.
   7. Oferta – przygotowana indywidualnie lub wybrana ze zdefiniowanych ofert dostępnych na stronach Usługodawcy zawierająca ceny oraz parametry świadczonych Usług.
   8. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Usługi.
   9. Okres Abonamentowy – okres rozliczeniowy za korzystanie z Usługi.
  2. Wymagania technicznie niezbędne do prawidłowego korzystania z Panelu i stron Usługodawcy:
   1. Komputer lub urządzenie mobilne podłączone do sieci Internet.
   2. Przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript oraz plików cookies taka jak: Internet Explorer w wersji 10 lub wyższej, Firefox w wersji 15 lub wyższej, Chrome w wersji 15 lub wyższej bądź Opera w wersji 10.5 lub wyższej. Korzystanie z niższych wersji wymienionych wyżej przeglądarek internetowych, lub innych przeglądarek internetowych, może powodować problemy techniczne w obsłudze Usługi.
  3. Aktualnie obowiązująca wersja regulaminu jest dostępna pod adresem https://ping.pl/regulamin.
  4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronach Usługodawcy.
 2. Sposób realizacji Usługi
  1. Usługa polega na gromadzeniu oraz przetwarzaniu danych dotyczących stopnia dostępności i czasu odpowiedzi wskazanych przez Usługobiorcę lokalizacji Usług Sieciowych.
  2. Usługa w przypadku wykrycia wystąpienia lub zakończenia niedostępności monitorowanej Usługi Sieciowej lub w innych przypadkach określonych w ustawieniach danej Usługi Sieciowej, na wskazane przez Użytkownika adresy email i/lub numery telefoniczne, wysyła powiadomienia w postaci wiadomości email/SMS lub poprzez połączenie telefoniczne.
  3. W czasie realizacji Usługi nie są gromadzone dane podlegające Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, nie dochodzi zatem do powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 3. Prawa i obowiązki Użytkownika
  1. Użytkownik ma prawo do uzyskania bezpłatnej pomocy dotyczącej Usługi korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronach Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@ping.pl lub telefonicznie pod numerem +48 222 036 276.
  2. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w trakcie Rejestracji oraz ich aktualizacji za pośrednictwem Panelu lub poprzez kontakt z Usługodawcą.
  3. Użytkownik zobowiązany jest do dotrzymywania terminów opłat za korzystanie z Usługi, o ile wybrana przez niego Oferta jest płatna.
  4. Użytkownik publikując dane uzyskane dzięki Usłudze, ma obowiązek zamieścić informacje o ich źródle pochodzenia.
  5. Użytkownik deklaruje, że wskazane przez niego adresu email oraz numery telefonów w celu wysła nia powiadomień (patrz: 2.2.) należą do niego lub do osób, które zostały poinformowane i wyraziły zgodę na możliwość otrzymania powiadomień w formie wiadomości email, SMS lub poprzez połączenie telefoniczne.
  6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usługi w sposób zgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami oraz nienaruszający praw osób trzecich.
 4. Prawa i obowiązki Usługodawcy
  1. Usługodawca zobowiązuje się zachowania ciągłości oraz wysokiej jakości świadczonej przez niego Usługi.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia przerw technicznych podczas których mogą wystąpić przerwy w świadczeniu Usługi. Użytkownik zostanie poinformowany o planowanych przerwach technicznych, które mogą spowodować przerwy w świadczeniu Usługi przez co najmniej 10 minut za pośrednictwem głównego adresu email podanego w Panelu. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby przerwy techniczne trwały możliwe jak najkrócej oraz jeżeli to możliwe, zostały przeprowadzone poza godzinach szczytu, aby przerwy techniczne były w jak najmniejszym stopniu odczuwalne przez Użytkowników.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku działań i wydarzeń, których przyczyny nie leżą po stronie Usługodawcy, a w szczególności:
   1. Nieprawidłowego korzystania z Usługi przez Użytkownika.
   2. Braku ciągłości świadczenia usługi wynikającym z awarii po stronie dostawców hostingowych oraz innych kontrahentów Usługodawcy.
   3. Naruszenie postanowień niniejszego regulaminu przez Użytkownika.
   4. Siłą wyższą.
  4. Usługodawca ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia Usługi Użytkownikowi z możliwością rozwiązania umowy w trybie natychmiastowych bez prawa zwrotu niewykorzystanej kwoty opłaty Abonamentowej w przypadku naruszeniu warunków umowy przez Użytkownika, korzystania z Usługi przez Użytkownika niezgodnie z jej przeznaczeniem lub działań Użytkownika mogących narazić Usługodawcę lub innych na szkody.
  5. Odpowiedzialność Usługodawcy jest w każdym przypadku ograniczona do wartości 1 opłaty Abonamentowej wniesionej przez Użytkownika.
 5. Warunki korzystania z Usługi
  1. Zawarcie umowy na wykonywanie Usługi przez Usługodawcę możliwe jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Rejestracji na stronach Usługodawcy lub drogą tradycyjną w formie pisemnej.
  2. Użytkownik po Rejestracji i aktywacji konta poprzez kliknięcie specjalnego odnośnika wysłanego na podany przez niego adres email, otrzymuje dostęp do Panelu.
  3. W przypadku wyboru przez Użytkownika płatnego wariantu Oferty podczas Rejestracji, konto Użytkownika pozostanie aktywne przez kolejnych 14 dni od chwili Rejestracji w ramach bezpłatnego okresu próbnego. Po tym czasie, Użytkownik może przedłużyć swój Okres Abonamentowy uiszczając opłatę na rzecz Usługodawcy.
  4. Umowa w przypadku bezpłatnego wariantu Oferty zawierana jest na czas nieokreślony. W przypadku płatnych wariantów Ofert, umowa zawierana jest na czas określony o długości zależnym od wyboru Użytkownika, min. 1 miesiąc.
  5. Użytkownik może rozwiązań umowę na czas nieokreślony w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez okresu wypowiedzenia poprzez kontakt z Usługodawcą.
  6. Użytkownik może rozwiązań umowę na czas określony przed upływem wskazanego w niej terminu bez okresu wypowiedzenia. Użytkownik w takim przypadku nie otrzyma zwrotu opłaty za niewykorzystany Okres Abonamentowy od Usługodawcy.
  7. Usługodawca poinformuje Użytkownika kilka dni przed końcem Okresu Abonamentowego o jego wygaśnięciu.
  8. W przypadku braku opłaty za rozpoczęcie kolejnego Okresu Abonamentowego, Usługodawca w ciągu 2 dni od dnia zakończenia Okresu Abonamentowego, wstrzyma wykonywanie Usługi. Wykonywanie Usługi zostanie wznowione po dokonaniu opłaty za rozpoczęcie kolejnego Okresu Abonamentowego.
  9. Użytkownik w dowolnym momencie trwania Okresu Abonamentowego ma możliwość zmiany aktualnej Oferty na inną. Powstała różnica w opłacie zostanie proporcjonalnie wyrównana poprzez dodanie/odjęcie odpowiedniej ilości dni do/od nowego Okresu Abonamentowego dla nowej Oferty. Nie dotyczy to sytuacji zmiany dowolnej Oferty płatnej na bezpłatną.
 6. Ochrona danych osobowych
  1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika podczas Rejestracji lub przez Panel w celu wystawienia dowodów księgowych oraz świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
  2. Usługodawca zobowiązuje się nie udostępniać danych Użytkownika innym podmiotom bez wiedzy i upoważnienia Użytkownika.
  3. Usługodawca ma prawo na swoich stronach internetowych, ofertach i mediach społecznościowych publikować nazwę i znaki graficzne firmy reprezentowanej przez Użytkownika chyba, że Użytkownik postanowi inaczej i powiadomi go o swojej decyzji.
  4. Użytkownik wyraża zgodę na użycie podanych przez Użytkownika w Panelu danych kontaktowych w celu wysyłania powiadomień, raportów okresowych i innych informacji za wyjątkiem wiadomości marketingowych przez Usługodawcę.
 7. Płatności
  1. Opłata za Usługę uzależniona jest od wyboru Oferty przez Użytkownika i ustalana jest na podstawie cennika obowiązującego w dniu zamawiania Usługi lub w dniu przedłużania jej okresu ważności.
  2. Faktura VAT w wersji elektronicznej za zamówioną Usługę zostanie wystawiona w ciągu dwóch dni roboczych od zaksięgowania opłaty i zostanie przesłana na główny adres email Użytkownika lub będzie możliwa do pobrania przez Użytkownika za pośrednictwem Panelu.
  3. Płatności on-line dokonywane są za pośrednictwem serwisu tpay.com należący do firmy Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą mieszczącą się przy ul. Św. Marcin 73/6 w Poznaniu.
 8. Postępowanie reklamacyjne
  1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres email w przypadku zastrzeżeń co do wykonywanej przez Usługodawcę Usługi.
  2. Reklamacja powinna zawierać dane osobowe pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz późniejszy kontakt z nim, jak i dokładny opis przyczyny reklamacji.
  3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w ciągu 14 dni roboczy od daty jej otrzymania, a o jej wyniku Użytkownik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną przez email lub formą pisemną.
 9. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
  2. Wszelkie spory związane z zawarciem, realizacją i rozwiązaniem umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
Wykorzystujemy pliki cookies w celach statystycznych i poprawnej realizacji świadczonych usług. Rozumiem, nie pokazuj ponownie